TLL Media | Инженеринг ревю | IndustryInfoBG | South-East European INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог | Енерджи Инфо БГ | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
 
 
 
TLL Media Българското специализирано техническо списание за енергетика
НАЧАЛО     ENGLISH
Търси
TLL Media
TLL Media
ИздателствотоЗа изданиетоАрхивАбонамент РекламаКонтактиПредстоящо
TLL Media
 

ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗАЦИИ

Енерджи ревю » Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2010, Юни
Бургас и Златоград - два емблематични геотермални проекта

Геотермална отоплителна система в Златоград

В Златоград в процес на осъществяване е един от най-значимите за общината проекти - интегрирано използване на термоминералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже. Реализацията на проекта се осигурява със средства от държавния бюджет в размер на 16 579 072 лева.
Работният проект предвижда извършването на строителството да протече на четири етапа:
- Изграждане на водовземен сондаж с дълбочина 860 м под повърхността на земята в с. Ерма река;
- Полагане на геотермален тръбопровод с дължина 13,5 км от с. Ерма река до гр. Златоград;
- Изграждане на геотермална отоплителна станция в гр. Златоград;
- Градска система за централно отопление и абонатни станции.
Съоръженията, които предвижда работният проект, са съобразени с възможността в бъдещ период да се увеличи експлоатационният ресурс до 30 л/с. Към момента, макар проектът да е временно спрян, тръбопроводната мрежа е положена, сградата на централата в Златоград е вече построена и предстои техническото й оборудване.
Експерти от общината коментираха пред сп. Енерджи ревю, че използването на термоминералната вода ще създаде подходяща среда за развитие и привличане на инвеститорския интерес.
Осъществяването на този проект предоставя пред региона редица възможности като:
- Топлофициране и горещо битово водоснабдяване на обществени и частни сгради;
- Използването й като алтернативен източник на енергия;
- Развитие на производство, свързано с бутилиране на минералната вода за питейни нужди;
- Развитие на геотермално промишлено рибовъдство;
- Развитие на алтернативни форми на земеделие, включващи оранжерийно производство.
Термоминералното находище е открито през 1965 г. в землището на с. Ерма река, намиращо се на около 14 км от гр. Златоград.  За проучване на геотермалната система са прокарани над 56 броя структурни сондажа, а през 1990 г. е проведено опитно водоизолиране. Според него дебитът на водата е сравнително стабилен във времето с малка величина на понижение и бързо възстановяване. Потвърден е динамичен ресурс на хидротермалната система между 30 и 55 л/с. От сондажите минералната вода излиза на повърхността с температура от 90 до 92 °C.

ВЕИ проектът Remining Lowex в Бургас
Постоянно увеличаващото се енергийно потребление в световен мащаб води до изчерпване на енергийните ресурси. Използването на възобновяеми енергийни източници и прилагането на мерки за енергийна ефективност са правилните подходи за ограничаване употребата на конвенционалните енергетични и отоплителни методи, без това да повлияе върху комфорта на хората и да намали производителността в индустрията.
“През последните години добивът на полезни изкопаеми в България е силно редуциран по ред причини, в резултат на което възникват редица екологични и социални проблеми. Затворените мини са сериозна заплаха за екологичното равновесие в съответните региони и представляват значителен риск, както за опазване на околната среда, така и за здравето на хората”, информираха за сп. Енерджи ревю експерти от община Бургас.
Затварянето на мините оказва негативно влияние и върху качеството на живот на местното население. Повишаването на безработицата в съответните райони и липсата на регулярни доходи водят до опустяване на минни селища, до влошаване на жилищните условия на местното население и изолацията му от икономическия и социален живот на страната, допълват специалистите.
Един от начините за минимизиране на отрицателното въздействие на гореописаните проблеми е да се намери решение за полезното използване на мините. Водата от тях може да се използва като енергиен ресурс, който в комбинация с други съществуващи възобновяеми енергийни източници в региона да доведе до намаляване дела на конвенционалните горива в общото енергийно потребление на страната, без това да намали качеството на предлаганите енергийни услуги.
Температурата на скалите под земната повърхност нараства приблизително с 3 °С на всеки 100 м. Галериите в изоставените въглищни мини се наводняват след прекратяване на експлоатацията. Водата в тях се затопля от топлообмена със скалите и може да се използва за отопление и охлаждане на сгради посредством термопомпи.
За да се използва нискотемпературна минна вода за отопление и охлаждане, е необходимо да се спазят определени изисквания при проектирането и изграждането на сградите. Това означава ниски стойности на коефициента на топлопреминаване, добра външна изолация, ефективна вентилационна система, иновационни слънчеви системи, комбинирани емисионни системи (подово и стенно отопление) и др. Необходимо е тези нови технологии да бъдат лесно приложими и икономически изгодни при сравнение с традиционните системи.
Новото в локалните енергийни станции е комбинацията от термопомпи и газови кондензационни котли, които покриват върховите натоварвания. Термопомпите се захранват от електричество, произведено от топлоелектрични централи на биомаса.
Община Бургас, в партньорство с европейски общини от Холандия, Словения и Полша демонстрират използването на местни възобновяеми енергийни източници – водата от затворените мини, за отопление и/или охлаждане на сгради. Предлаганият иновативен метод се основава на принципа на използване на нискотемпературна енергия. Проектът Remining Lowex стартира през юни 2007 г. и е с продължителност 60 месеца. Водеща организация е Cauberg-Huygen Consulting Engineers от Холандия, а община Бургас и Геологически институт на БАН, съвместно с партньори от Хеерлен (Холандия), Загоре (Словения) и Челадз (Полша), участват като партньори в изпълнението на проекта.
Основните цели на проекта са:
l Устойчиво развитие на минни общности и изоставени, обезлюдени минни райони;
- Демонстриране на употребата на нискостойностни възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане на ремонтирани, реновирани стари сгради;
- Използване на водите от изоставени мини в комбинация с други местни възобновяеми източници за отопление и охлаждане на сградите;
- Развитие на местна енергийна политика, която се базира на балансирано енергийно предлагане с налични локални нискотемпературни енергийни източници;
- Подпомагане целите на енергийни стратегии и други европейски политики, (например изпълнение ангажиментите на страните по Протокола от Киото, редукция на CO2, увеличаване дела на възобновяемите енергийни ресурси в общото енергийно потребление) и разпространение на постигнатите резултати, споделяне на добрите практики пред други европейски минни райони и райони, извън общността.
Геоложките и хидрогеоложките проучвания и анализи се провеждат от Геологически институт към БАН и обхващат затворените мини от въглищен басейн Черно море с площ около 4 км2. Мините Бригадир, Димитър Благоев и 9 септември са затворени след повече от 50 години експлоатация.
Подземната вода от въглищния комплекс Черно море е достъпна само в мина 9 септември чрез вертикална шахта с диаметър 3 м и дълбочина 117 м. Шахтата пресича пет водоносни хоризонта и общият водоприток от тях възлиза на 48 л/сек (173 м3/час), също така може да се приеме за самозареждащ се резервоар с обем 826 м3.
Очакваната температура на минната вода е около 18-20 °С на дълбочина 100 м и 20-25°С на 200-300 м в по-дълбоките южни части на басейна. Потенциалните консуматори на топлинна енергия от изоставените мини могат да бъдат сградите на фирмите, разположени в близост до вертикалната шахта, и обществените сгради (поща, детска градина, кметство) в м.с. Черно море.
След проучване на актуалното състояние на мината, провеждането на съответните хидрогеоложки изследвания и моделиране на хидротермалните процеси ще бъде направена оценка на състоянието на избрани обществени сгради в м.с. Черно море и ще се разработи финансово-икономически анализ за възможностите на геотермалната енергия за отоплението и охлаждането им.
Remining Lowex се съфинансира по Шеста рамкова програма, приоритет Устойчиво развитие, глобални промени и екосистеми, подприоритет Устойчиви енергийни системи – CONCERTO II Координиране на енергийните потребности и снабдяването с възобновяема енергия в интензивно развиващи се общини.Етикети:  

Други статии от рубрика Проекти, реализации


« Назад
Via Expo
BPVA
Екология и Инфраструктура
 
TLL Media
WebDesignBG            © 2019 TLL Media        Начало   |   Политика за поверителност и защита на личните данни   |   Права за ползване   |   XML    
TLL Media
TLL Media