Контролтест



« Затвори
Текст в реклама

КОНТРОЛТЕСТ оод бул. Асен Йорданов 12 София 1592 България +359 2 978 81 14 +359 2 978 67 88 ndt@controltest.eu www.controltest.eu НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ №288 НАДЗОР НА СПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО Изкуството да бъдеш първи! НЕРАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ: • Радиографични методи на контрол: Конвенционален и компютърен • Ултразвукови методи на контрол • Измерване дебелина на стена с ултразвук • Контрол с проникващи течности • Магнитно-прахов метод на контрол • Магнитен метод на контрол на транспортни въжета • Визуални методи на контрол • Плътностни методи 8.1. Контрол на херметичност Контрол на плътност - неразглобяеми съединения Контрол на якост и плътност без и със разрушаване • Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на изолации и пробивно напрежение на изолации • Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини • Вихрово токови методи за контрол 11.1. Вид и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности - Дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа; Сортиране на метали • Контрол на Твърдост - Викерс, - Роквел, - Бринел, - Шор • Контрол на геометрични размери • Химически анализ на металите - Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. “C”;“ P”;“S”); Алуминий и алуминиеви сплави; Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави(PMI) РАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ: • Механични свойства: Изпитване на опън, Изпитване на натиск, Якост на срязване, 3-точково огъване, Ударно огъване /по метода на Шарпи/ • Металография на заварени съединения и основен метал: Микроструктура и мaкроструктура ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ДО 1000V: • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” • Съпротивление на защитни заземителни уредби • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби • Съпротивление на изолация • Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение, съпротивление на заземяване, време за изключване и ток на задействане НОТИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ NB.2413 СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА: • 2010/35/ EU – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”. • 2014/68/ЕС – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”. • Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения. • Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения. • Одобрение на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т.3.1.3 от Приложение №1 на Наредбата. ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО: Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на СПО • Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW • Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS<16 bar; TS<200°С и 100