Вайд - Бул« Затвори
Текст в реклама

Решения на Janitza за оператори на разпределителни мрежи Janitza осигурява всеобхватни решения - от универсални измервателни уреди до мрежови анализатори клас А. Съвместимите компоненти (от токови трансформатори с разделяеми ядра до визуализиращи уреди) осигуряват безопасност на работата. Модулният подход към системата позволява на оператора да избере желаните отделни елементи - токов трансформатор с разделяемо ядро (при реконструкции), измервателно устройство, модем, софтуер за анализ на електроенергията, средства за отчет и т. н. Като допълнение към огромния обем спестено време за инженеринг, тези възможности водят до икономии на средства на всички нива. Отворената структура за комуникации гарантира лесния запис на всички данни в съществуващата система. Тъй като информацията се съхранява в централна база данни, е възможно оценяване състоянието на мрежата чрез мобилни устройства - смартфони, таблети или компютри - като допълнение към лесното диагностициране на главния монитор в контролната зала. Нашите системни компоненти - подробно: • Широк спектър измервателни устройства - от прост уред за измерване на енергията до анализатор за качеството на енергия клас А; • Софтуер GridVisТ за визуализиране на мрежата; • Управление на бази данни; • Управление на аларми; • Средства за отчет - напр. годишен доклад съгласно EN 50160; • Комуникационни устройства (гейтуей, модем и др.); • Голям набор токови трансформатори - за въвеждане в експлоатация и обучение. UMG 512 - Мрежов анализатор Клас A Мрежовият анализатор UMG 512 на Janitza е особено подходящ за мониторинг на качеството на електрическата енергия, в съответствие с актуалните стандарти (EN 50160, IEEE519 или EN 61000-2-4). Качество на електрическата енергия • Анализ на четни и нечетни хармоници, до 63-ти, за (U, I, P, Q); • Интерхармоници (U, I), коефициент на изкривяване THD-U / THD-I / TDD; • Измерване на съставните с права, обратна и нулева последователност; • Небаланс, посока на въртене на полето, коефициент на амплитудата на напрежението [отношение на максималната стойност към ефективната (средноквадратичната) стойност]; • Измерване на колебанията на мрежата, съгл. DIN EN 61000-4-15; • Регистриране и запаметяване на преходни процеси (> 39 ms); • Краткотрайни прекъсвания (от 10 ms), визуализирани чрез ефективните стойности и форми на вълната. Измерване с висока точност • Непрекъснато измерване на средноквадратичната стойност; • Процес на измерване съгласно IEC 61000-4-30; • Уредът е сертифициран за измерване с клас на точност А; • Постоянно измерване при токовите и напреженовите входове с честота 25 600 Hz; • Запис на над 2000 измерени стойности за измервателен цикъл; • Клас на точност на измерване на активната енергия - 0,2. Ползи за клиента • Пълна прозрачност от високо към ниско напрежение; • Сигурно, самостоятелно оперативно управление на ниво ниско напрежение; • Автоматично определяне състоянието на мрежата за всеки възел; • Оптимално използване на съществуващата инфраструктура; • Ниското напрежение става интелигентно; • Системните решения могат да се разширяват модулно; • Мултифункционално свързване към контролния център; • Свеждане до минимум времената на прекъсване и престоите; • По-ниски инвестиционни разходи с помощта на интелигентност. За повече информация: www.weidbul.com София, бул. "Св Кл. Охридски" 13 тел.: 02 / 963 25 60, sofiq@weidbul.com Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 60 тел.: 032/ 63 64 00, plovdiv@weidbul.com